STOLARSKIE WYROBY

black and white wooden table and chairs

Do wyrobów stolarskich używa się desek i ba­li nie obrzynanych I i II klasy. Podstawowym wa­runkiem, jaki musi spełniać drewno użyte do prac ciesielskich i stolarskich, jest jego dobre wysuszenie. Drewno zbyt wilgotne jest podatne na zagrzybienie i łatwo ulega wypaczeniu. Naj­skuteczniejszym sposobem zabezpieczenia bu­dynku przed grzybem drzewnych jest użycie zdro­wego drewna, zabezpieczonego później od wil­goci gruntowej i opadowej oraz wilgoci wew­nętrznej, spowodowanej nadmierną wilgotnością powietrza.Drewno nie zagrzybione, ale narażone na łatwe zagrzybienie, musi być przed wbudowaniem za­impregnowane środkami grzybobójczymi. Naj­prostszym sposobem jest opalanie drewna, sto­sowane w elementach konstrukcyjnych, takich jak pale, słupy ogrodzeniowe, słupy fundamen­towe, narażonych na wilgoć przenikającą z grun­tu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *