ALTANKA- DOMEK

gray sectional couch beside glass top table

Ograniczymy się do na przykład jednej ściany działowej w rozwiqzaniach tak zwanych bliźniaków lub ścian wolno stojqcych, w specjalnie rozwiqzanych altankach, murkach wydzielajqcych aneks wypoczynkowy. Najczęściej stosowane rozwiqzania konstrukcji ścian to ściany drewniane. Mogq to być ściany masywne, jak wieńcowe o elementach składo­wych poziomych, ściany typu szkieletowego oraz najczęściej stosowane lekkie rozwiqzanla desko­we i płytowe .Budujqc altankę-domek musimy wykonać we- wnętrznq płaszczyznę poziomq, która może być posadzkq lub podłogq. Decydujqc się na po­sadzkę. będziemy szukać rozwiqzań prostych i tanich. Najlepiej będq się nadawały tak zwane jastrychy gliniane i cementowe. W pewnych wy­padkach mogq to być posadzki z kamienia ła­manego lub płyt betonowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *