GŁÓWNA ALEJKA

black laptop computer on white bed

Jednym sło­wem chodzi tu o wszelkie roboty ziemne, zmierza­jące do wzmocnienia gruntu l podniesienia kom­fortu komunikacji, której najważniejszq rolq jest stworzenie warunków do swobodnego poruszania się na działce.Jeszcze raz sięgniemy do rysunku 19. Widżimy tu jak na dłoni wszystkie terenowe inwestycje. Plan tego fragmentu ujmuje rzecz bardziej technicz­nie . Jak widać, osiq jest tu komunikacja, ona wyznacza zasadniczo kierunki ruchu, kla­syfikuje ważność ścieżek. Od systemu komuni­kacji zależy wybór odpowiednich miejsc na ła­weczki czy posiedziska.Zazwyczaj na niewielkiej działce czy w ogród­ku jest jedna, tak zwana „główna alejka” łq- cząca furtkę z domkiem czy altanq.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *