DACHY

white couch and white table

Dach składa się ze szkieletu konstrukcyjnego I pokrycia. Pokrycie powinno być szczelne, trwałe I ułatwiajqee od­prowadzenie opadów z połaci dachowej na zewnqtrz. Po­krycia mogq być wykonane ze słomy, trzciny, desek, gon­tów, dachówki, blachy, papy, płyt azbestowo-cementowych (eternitu), folii lub płyt z tworzyw sztucznych.Przy budowie domku na działce najczęściej stosuje się konstrukcje drewniane, rzadziej lekkie stalowe. Również kształty dachów należy ograniczyć do najbardziej ekono­micznych, prostych I lekkich. Nachylenie połaci dacho­wych jest różne i uzależnione od materiału pokrywajq- cego.Najczęściej robi się więzy dachowe z belek i desek.   Układy połaci dachowych: dach jednospadowy, dach dwuspadowy (szczytowy), dach czterospadowy, dach na­miotowy o rzucie kwadratowym, wielobocznym lub okrqg* łym.        .   Dach jednospadowy. Więźba dachu Jednospadowegomoże być stosowana przy ścianach zewnętrznych murowa­nych i drewnianych. Mogq być dachy jednospadowe stro­me krokwiowe I dachy jednospadowe płaskie krokwiowe lub deskowe. Ten typ rozwiqzań ma szerokie zastosowa­nie szczególnie przy budowie małych domków ogrodo­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *