KAMIEŃ UŻYWANY W MURACH

living room with white sofa and black flat screen tv

Po ustaleniu punktów należy po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej wykonać wykopy pod funda­menty (ewentualnie pod piwnicę). W ukonczonych wyko­pach robi się fundamenty murowane z cegły lub z ka­mienia, układając materiał warstwami I łącząc zaprawą.Układ cegły w murze( zwany wozówkowym. Grubość —Układ cegły w murze zwany główkowym. Grubość =Stopki z cegły w rzucie kwadratowym. ,Uklad lX1      5X1.5 cegły lub z kamienia o wymiarach 45X*5 cm do 60X60 cm.   .Układ kamieni w murze tzw. „dzikim , widok, rzut po­ziomy narożnika, przekrój pionowy.Aby mur dobrze się trzymał, należy kłaść w nim jak naj­większą ilość tzw. ściągaczy, czyli kamieni długich na cała grubość muru. Do kamieni zbitych używa się zapra­wy gęściejszej, do porowatych rzadszej. Grubość muru 26 kamiennego wynosi co najmniej 45 cm.Kamień używany w murach warstwowych ma naturalne równoległe uwarstwienie. Kamienie różnej grubości nie tworzą wyraźnych warstw przebiegających na całej dłu­gości muru. Mury z kamienia układa się na zaprawie półcementowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *